Výroční zpráva "Léčení uživatelé drog v hlavním městě Praze v roce 2016"

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") zveřejňuje zpracovanou výroční zprávu s názvem "Léčení uživatelé drog v hlavním městě v Praze v roce 2016". Výroční zpráva navazuje na Hygienickou stanicí hlavního města Prahy každoročně vydávané publikace (období let 1995–2015) s názvem „Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v hl. m. Praze“ a v minulém roce vydanou Výroční zprávu s názvem „Zdravotní dopady u léčených uživatelů drog v hl. m. Praze“.


 
Hlavní závěry plynoucí z této zprávy jsou následující:

  • V roce 2016 podalo hlášení o léčbě uživatelů nelegálních drog do Národního registru léčených uživatelů drog (NRLUD) 17 z celkem 58 registrovaných léčebně-kontaktních center (L/K center) na území hl. m. Prahy. Celkem bylo evidováno 892 klientů, 564 mužů a 328 žen.
  • Převážná většina ze všech evidovaných klientů L/K center v hl. m. Praze je ve věkové skupině 15–39 let, jejich podíl činí 87,1 % ze všech klientů, resp. 82,1 % mezi prvožadateli.
  • Mezi všemi klienty léčenými v L/K centrech na území hl. m. Prahy převládá užívání opiátů, tuto skupinu drog uvedlo 392 osob (43,9 % ze všech klientů).
  • Druhou nejčetnější skupinou drog, působící jejich uživatelům problémy, jsou stimulancia s podílem 42,2 %.
  • Uživatelé kanabinoidů tvoří mezi všemi klienty 11,7 %.
  • Průměrný věk mužů mezi všemi klienty je 32 let (u prvožadatelů 28,4 roku). Průměrný věk žen mezi všemi klientkami činí 28,8 let (u prvožadatelek 26,3 let).
  • Mezi všemi léčenými klienty a také mezi prvožadateli převládá nejrizikovější způsob aplikace drogy, tj. injekční užití (IUD). Tímto způsobem aplikuje drogu 47 % osob ze všech klientů, a 44 % osob z prvožadatelů o léčbu.
  • V pětiletém sledování virových hepatitid v hl. m. Praze zaznamenáváme největší kolísání počtu nemocných u VHA (maximum bylo 247 případů v roce 2014, v roce 2016 bylo zachyceno minimum – 21 případů). Klesající tendenci počtu případů pozorujeme u akutní VHB a také VHC, u chronické VHB naopak počet případů mírně přibývá. Nejvyšší podíl IUD je dlouhodobě zaznamenán u VHC. V roce 2016 bylo v hl. m. Praze diagnostikováno celkem 131 případů VHC, podíl injekčních uživatelů drog na onemocnění VHC činí 48,9 %.
  • V české i pražské populaci zaznamenáváme rostoucí trend v počtu nově zjištěných případů infekce virem lidské imunodeficience. V roce 2016 bylo v Česku nově zjištěno celkem 286 případů infekce virem HIV, bydliště v hl. m. Praze uvedlo 129 osob (45,1 %). Nejčastějším způsobem přenosu infekce virem HIV je přenos pohlavní cestou, přenos injekční cestou se v Česku v roce 2016 uplatnil u 7 injekčních uživatelů drog.
  • V rámci harm reduction programů bylo v roce 2016 na území hl. m. Prahy vydáno celkem 2 437 344 jehel a stříkaček. Oproti roku 2015 došlo ke snížení počtu vydaných jehel a stříkaček o 1,7 %.


Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.V Praze dne 25. 9. 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel


 

Přílohy