Výroční zpráva „Zdravotní následky léčených uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2017“

Vážení čtenáři, vážení kolegové a návštěvníci webových stránek Hygienické stanice hlavního města Prahy,
 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) předkládá Výroční zprávu „Zdravotní následky léčených uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2017“ (pdf; 952 kB). Tato zpráva navazuje na vydávané publikace (období let 2007–2015) s názvem „Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v Praze“. Z důvodu nedostupnosti validních dat se zpráva za rok 2017 zaměřuje pouze na zdravotní dopady u léčených uživatelů drog v hl. m. Praze.
 
 
Hlavní závěry plynoucí z této zprávy jsou následující:
 
V roce 2017 se počet nakažených akutní VHB v hl. m. Praze mírně snížil, a to na
18 případů; z toho byl 1 IUD, což činí 5,6% podíl;
chronickou VHB onemocnělo v hl. m. Praze celkem 56 osob (oproti roku 2016 zvýšení
o 13 případů); podíl IUD na tomto chronickém onemocnění činí 1,8 %;
v hl. m Praze diagnostikováno celkem 133 případů VHC; podíl injekčních uživatelů drog na tomto onemocnění činí 37,6 %;
v pětiletém sledování virových hepatitid v hl. m. Praze zaznamenáváme největší kolísání počtu nemocných u VHA (od 21 případů v roce 2011 po 247 případů v roce 2014). Klesající tendenci počtu případů pozorujeme u akutní VHB a částečně také u VHC;
u chronické VHB naopak počet případů mírně přibývá. Nejvyšší podíl IUD je dlouhodobě zaznamenán u VHC (v roce 2017 činí 37,6 %);
v roce 2017 došlo v Česku k poklesu nově zachycených případů infekce HIV pod hodnoty zjištěné jak v roce 2016, tak i v roce 2015; bylo zjištěno 254 nových případů;
téměř polovina osob, u kterých byla v roce 2017 nově diagnostikovaná infekce HIV, uvádí obvyklé bydliště v hl. m. Praze (48,0 %) a dalších desetina v jejím okolí;
nejčastějším způsobem přenosu infekce virem HIV je přenos pohlavní cestou, přenos injekční cestou se v Česku roce 2017 uplatnil pouze u 5 injekčních uživatelů drog;
v rámci harm reduction programů bylo v roce 2017 na území hl. m. Prahy vydáno celkem 2 413 986 jehel a stříkaček; oproti roku 2016 došlo k nepatrnému snížení
 

V Praze dne 31. 10. 2018

Ing. Jana Zónová
odborný rada podpory zdraví a zdravotní politiky
Kancelář ředitele HSHMP