Výroční zpráva "Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015"

Vážení čtenáři a návštěvníci webových stránek Hygienické stanice hlavního města Prahy,


předkládaná výroční zpráva navazuje na Hygienickou stanicí hlavního města Prahy každoročně vydávané publikace (období let 2007–2015) s názvem „Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v Praze“. Z důvodu nedostupnosti kompletních dat se Výroční zpráva za rok 2015 zaměřuje pouze na zdravotní dopady u léčených uživatelů drog v hlavním městě Praze. 
 

Hlavní závěry plynoucí z této zprávy jsou následující:

  • vroce 2015 bylo v hl. m. Praze zjištěno celkem 74 osob nemocných VHA, nejpočetněji ve věku mezi 25 a 44 lety; výskyt VHA mezi uživateli drog byl zaznamenán pouze ve dvou případech, ve věku 15 – 24 let;
  • ve sledovaném období byl zaznamenán vzestup počtu akutně onemocnělých VHB ze 14 případů v roce 2014 na 21 případů v roce 2015; podíl IUD se však nezměnil a činí 14,3 % stejně jako v roce 2015;
  • zaznamenali jsme meziroční nárůst u chronické VHB, a to z 25 případů v roce 2014 na 30 případů v roce 2015; byl zjištěn i vyšší podíl IUD z 16 % na 20 % nemocných chronickou VHB;
  • nejvyšší podíl IUD je v pražské populaci zaznamenán (stejně jako v celém Česku) na onemocnění VHC; v roce 2015 byl však zjištěn nižší podíl IUD na VHC (51,4 %) než je celostátní průměr (58,9 %);
  • včeské i pražské populaci zaznamenáváme rostoucí trend v počtu nově zjištěných případů infekce virem lidské imunodeficience; v roce 2015 bylo v Česku nově zjištěno celkem 266 případů infekce virem HIV, bydliště v hl. m.  Praze uvedlo 135 osob (50,8 %);  
  • vrámci harm reduction programů bylo v roce 2015 na území hl. m. Prahy vydáno celkem 2 479 426 jehel a stříkaček; oproti roku 2014 došlo ke snížení počtu vydaných jehel a stříkaček o zhruba 6 %;

 

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.


V Praze dne 20. 10. 2016


Ing. Anna Füleová
vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky