Výroční zpráva "Zdravotní následky uživatelů drog v Česku v roce 2018"

Vážení čtenáři, vážení kolegové a návštěvníci webových stránek Hygienické stanice hlavního města Prahy,
 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  již tradičně vydává Výroční zprávu „Zdravotní následky uživatelů drog v Česku v roce 2018“ (pdf; 742 kB) a navazuje tak na každoročně vydávané publikace s názvem „Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog v ČR“.

 


 Hlavní závěry plynoucí z této zprávy jsou následující:

 

Kapitola 1: Infekce spojené s užíváním drog


➢ Injekční uživatelé drog v Česku tvoří velmi výrazný podíl na počtu nemocných virovou hepatitidou C, u ostatních typů virových hepatitid je jejich podíl zřetelně menší;
➢ Podíl IUD na výskytu VHA je stabilně nízký, počet nakažených se zvyšuje až v případě, že vzplane epidemie přímo mezi uživateli drog; tato příčina vzestupu nových případů onemocnění VHA byla zaznamenána v letech 2014 - 2015 v Karlovarském kraji a v roce 2016 se projevila v Jihomoravském kraji.
➢ Podíl IUD na výskytu akutní VHB je necelých 10 %, u chronické VHB tvoří injekční uživatelé drog cca 3 % nemocných.
➢ Naproti tomu podíl IUD na počtu onemocnění hepatitidou typu C přesahuje 50 procent; šíření hepatitidy C v komunitě českých uživatelů drog je dlouhodobý problém;
➢ V roce 2018 došlo k dalšímu poklesu počtu nově zachycených případů HIV infekce, pokračuje stav, kdy je nově diagnostikováno méně případů než v roce 2012. Za celé období sledování (1985 – 2018) bylo v Česku k 31. 12. 2018 evidováno 3 368 HIV pozitivních osob, z toho 121 případů u IUD;
➢ Injekční užívání drog v Česku nepředstavuje hlavní cestu přenosu HIV infekce, v roce 2018 byl tento způsob přenosu zjištěn u 7 mužů.


Kapitola 2 : Intoxikace drogami

 

➢ V roce 2018 bylo nahlášeno celkem 1 306 případů akutních intoxikací či jiných zdravotních komplikací v souvislosti s užitím drogy; nejvíce intoxikovaných osob bylo zaznamenáno po užití pervitinu nebo ostatních stimulancií;
➢ V období mezi lety 2000 a 2018 bylo zachyceno zhruba 800 – 1 300 případů ročně, bez zřetelné tendence růstu či poklesu počtu intoxikovaných;
➢ Zastoupení jednotlivých drog, užívaných jako základní, se v průběhu času mění; v posledních letech jistý vzestup u stimulancií; výrazný podíl si na intoxikacích udržují také sedativa a hypnotika;
➢ Z celkového počtu byla v téměř 45 % hlášených případů zaznamenána kombinace dvou nebo více různých drog; nejčastější sekundární drogou jsou kanabinoidy, hypnotika/sedativa a alkohol;
➢ V roce 2018, stejně jako v letech minulých, převažují mezi intoxikovanými osobami muži. V posledních letech však dochází ke zřetelnému postupnému vyrovnávání podílu obou pohlaví;
➢ Nejvíce případů intoxikací, 449 osob je ve věkové skupině 25 – 39 let (avšak tato skupina zahrnuje tři pětiletá věková pásma); v nejmladší věkové kategorii dětí do 15 let je zaznamenáno 163 intoxikovaných, z nichž 104 byli intoxikovaní novorozenci;
➢ Nejčastější způsob aplikace základní drogy je požití (42 %), injekční aplikace byla evidována ve 21 % případů intoxikací;
➢ První kontakt s drogou vedl k předávkování nebo jiné zdravotní komplikaci ve 29 % případů, častěji došlo k intoxikaci u osob již opakovaně zneužívajících drogy (33,7 %) nejčastěji, tj. ve 37 % případů, tento údaj neznáme;
➢ Většina intoxikovaných má trvalé bydliště vzdálené od místa, kde došlo ke zdravotním komplikacím způsobeným zneužitím drogy; přesto u téměř čtvrtiny osob jsou informace o bydlišti nedostupné
➢ U 38 % intoxikovaných není známo, zda jsou zaměstnáni či nikoliv; pravidelné zaměstnání uvádí 15,5 %, 7,2 % tvoří školáci a studenti.

 

Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu (pdf; 742 kb).
 
V Praze 7. 10. 2019
 
MUDr. Zdeňka Jágrová
pověřená zastupováním ředitele HSHMP


 

Přílohy