Hygienici vysvětlují pravidla monitoringu koupacích vod

Pravidla veřejného koupání včetně požadavků na kvalitu vody a četnost její kontroly upravuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „Zákon o OVZ“), a vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště a sauny (dále jen „Vyhláška“). Zákon o OVZ konstatuje, že provozovatel koupaliště musí zajistit, aby koupající se nebyli vystaveni zdravotním rizikům ze znečištění vody. Provozovatel má za povinnost monitorovat, prostřednictvím akreditovaných nebo autorizovaných laboratořích, v pravidelných intervalech, stanovených vyhláškou, kvalitu vody a informace předávat místně příslušné hygienické stanici (v případě hlavního města Prahy potom HSHMP), která je vyhodnocuje a zveřejňuje na svých webových stránkách. 

 

Vyhláška stanovuje pro koupací vody, kde lze očekávat výskyt sinic, interval pro monitorování 14 dní (základní interval je 28 dní). HSHMP považuje všechna pražská koupaliště za náchylná k rozvoji sinic.  V případě nadlimitního výskytu sinic se tento interval zkracuje na 5 až 9 dní (případ Šeberáku a Hostivaře). Vyhláška také stanoví, do kdy od odběru vody musí být výsledek rozboru vody, který je vzhledem k standardním mikrobiálním kultivacím poměrně časově náročný, ve formě protokolu předán HSHMP. Protokol musí být předán do třech dnů od odběru.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v prvním případě mohou být „nejaktuálnější“ informace, které má HSHMP od provozovatele ze zákona k dispozici, staré až 17 dní a v druhém případě až 12 dní. HSHMP je vázána řídit se platnou legislativou a nemůže po provozovatelích vyžadovat více, než jim legislativa ukládá.

 

V případě, že „nejaktuálnější“ rozbory dostupné na webových stránkách jsou již staršího data, je nutné k výsledkům hodnocení informací z webu HSHMP přistupovat s rezervou a v případě, že se voda vizuálně jeví jako znečištěná se raději nekoupat.

 

V Praze dne 29. 6. 2017

 

Mgr. Matěj Čermák
vedoucí oddělení HOK