Počet nově pozitivně testovaných na covid-19 se v Praze v přepočtu na 100 000 obyvatel mezitýdenně téměř nezměnil

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v metropoli, konstatuje, že v uplynulých sedmi dnech v Praze  došlo k velmi mírnému zpomalení tempa nově pozitivně testovaných lidí na covid-19 v přepočtu na 100 000 obyvatel.  Za jeden týden pražští hygienici registrují pokles počtu těchto lidí o cca 2,4 %. Jestliže k datu 14. 7. 2021 Praha evidovala cca 42 pozitivně testovaných v přepočtu na 100 000 obyvatel, ve středu 21 . 7., dosáhla stejná hodnota čísla cca 41. HSHMP nadále sice zatím epidemiologickou situaci v Praze považuje do jisté míry ještě za relativně uspokojivou, avšak tempo mezitýdenního poklesu pozitivně testovaných je natolik malé, že je ohledně dalšího vývoje na místě vysoká míra obezřetnosti. Tempo nárůstu se průběžně zvyšuje nebo zůstává na stejné úrovni již 6 kalendářních týdnů za sebou. Mezi regiony ČR Praha zůstává krajem s nejvyšším výskytem covidu-19.

 

 

Výskyt onemocnění covid-19 v Praze za uplynulých 42 dnů  přehled k datu 20. 7. 2021, 24:00 h

 

26. 5. – 1. 6. 2021

313 onemocnění

incidence 23/100 000 obyvatel

2. – 8. 6. 2021

305 onemocnění

incidence 23/100 000 obyvatel

9. – 15. 6. 2021

161 onemocnění

incidence 12/100 000 obyvatel

16. – 22.6. 2021

230 onemocnění

incidence 17/100 000 obyvatel

23. - 29. 6. 2021

281 onemocnění

incidence 21/100 000 obyvatel

30. 6. - 6. 7. 2021 399 onemocnění  incidence 30/100 000 obyvatel
7. 7. - 13. 7. 2021 567 onemocnění  incidence 42/100 000 obyvatel
14. 7. - 20.7. 2021 544 onemocnění incidence 41/100 000 obyvate


Nejzatíženější věkové skupiny: 16 - 29 let

 

Nejzatíženější věkovou skupinou jsou aktuálně velmi mladí lidé od 16 do 19 let, kde se výskyt v přepočtu na 100 000 obyvatel pohybuje na úrovni 152,7. U skupiny 20 - 29 let je výskyt 124,2 na 100 000 obyvatel. U v předchozí větě citovaných věkových skupin došlo za poslední týden k mírnému poklesu výskytu na 100 000 obyvatel, nicméně tento počt je nadále poměrně vysoký. Růsty pozitivně testovaných však dále zaznamenávají naopak věkové skupiny 12 - 15 a 6 -11 let. V mladších věkových kategoriích je registrován také zvyšující se podíl varianty Delta. 

 

Nárůst v mladších věkových skupinách je způsoben zejména aktivitami těchto osob, jakými jsou například časté setkávání při sportování či zábavě. Svoji roli sehrává rovněž zatím nízká proočkovanost v předmětných věkových skupinách, která se průběžně zvyšuje. S předpokladem postupné vyšší proočkovanosti se, zatím teoreticky, dá očekávat stabilizace výskytu v těchto věkových skupinách. 

 

HSHMP nadále disponuje  poznatky z praxe, že v některých klubech v Praze nejsou dodržována příslušná nařízená protiepidemická opatření, kdy dochází k těsnému shlukování lidí a dokonce lidé na těchto zábavách tančí, přestože jde o aktivitu epidemiologicky výrazně rizikovou. Existuje zde nebezpečí šíření viru mezi převážně mladými lidmi, kteří natěsnáni na sebe nemají respirátor a nejsou ani vakcinováni.

 

Ve spolupráci s Policií ČR proto pražští hygienici pokračují v průběžných cílených kontrolách těchto zařízení. V rámci aktuálně prováděných epidemiologických šetření HSHMP zjišťuje desítky mladých pozitivně testovaných osob, kteří v epidemiologických šetřeních uvádějí jako možný zdroj své nákazy pobyt v některém z pražských hudebních nočních klubů. 

HSHMP apeluje na mladé lidi, aby vyvinuli veškerou snahu a v rámci svých kontaktů se chovali s maximálně možnou mírou obezřetnosti a odpovědnosti. Stejné doporučení HSHMP adresuje i dalším věkovým skupinám občanů v Praze.

 

Aktuální přehled nařízených preventivních opatření v restauracích, barech, kavárnách a dalších podobných zařízeních je přehledně k dispozici na vládním covid portálu - přímý link ZDE.

 

 

EPIDEMIOLOGICKÁ ZÁTĚŽ DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ OBYVATEL HL. M. PRAHY
7denní počty nových případů na 100tis. obyv. dané věkové třídy (týdenní změna v %)

 

0 - 2 9,0 (100 %)
3 - 5 13,6 (- 14 %)
6 - 11 36,5 (35 %)
12 - 15 75,4 (31 %)
16 - 19 152,7 (-20 %)
20 - 29 124,2 (- 6 %)
30 - 49  35,4 (- 10 %)
50 - 64 16,5 (- 3 %)
65+ 4,3 (- 27 %)

 

Stěžejní pro udržení onemocnění pod kontrolou je zodpovědný přístup každého jednotlivce

 

HSHMP považuje za nezbytné, aby veřejnost dodržovala v rámci mezilidských kontaktů,  s ohledem na výskyt mutací covidu-19, bezpečnostní opatření v podobě adekvátní ochrany dýchacích cest, vzájemných odstupů ve vzdálenosti alespoň dvou metrů a častého mytí nebo dezinfekce rukou. Stěžejní je dále pokračovat v úspěšně započatém tempu vakcinace u lidí, kteří dosud očkováni nebyli. Vakcinace je vědecky prokázaným, zásadním preventivním opatřením. U dosud neočkovaných lidí je rovněž důležité pravidelné testování. Stejně se jako stěžejní jeví striktní dodržování protiepidemických opatření po návratu ze zemí s vysokým výskytem covidu-19 a maximální obezřetnost při pobytu v zahraničí obecně s cílem bránit zavlečení onemocnění z těchto států do ČR.

HSHMP zároveň veřejnost žádá o respektování veškerých platných protiepidemických opatření přijímaných ze strany Ministerstva zdravotnictví, jejichž aktuální přehled je srozumitelně publikován na vládním covid portálu https://covid.gov.cz/ .

 

V rámci účinné prevence je dále vhodné, aby se lidé vyhýbali místům, kde se protiepidemická opatření nedodržují.

 

 

Další vývoj?

 

U vzdušných nákaz je riziko šíření velmi obtížně ovlivnitelné. Zcela zásadní je proto zodpovědný přístup jednotlivců. Vzhledem k postupující proočkovanosti populace lze předpokládat, že bude situace do jisté míry pod kontrolou i nadále, ale velmi pravděpodobně nebude počet hlášených onemocnění výrazně klesat.

 

Přesto zůstává zodpovědné chování každého jednotlivce a zvážení nechat se očkovat na prvním místě žebříčku preventivních opatření.


V Praze 22 7. 2021

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy