Informace o zpracování a ochraně osobních údajů ve smyslu čl. 12 a násl. GDPR

Význam tohoto dokumentu:

Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout Vám, jakožto subjektu údajů, základní informace ke zpracování Vašich osobních údajů v Hygienické stanici hlavního města Prahy. Je naší prioritou, nakládat s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou.

1. Kontaktní údaje správce

Hygienická stanice hlavního města Prahy

se sídlem Rytířská 404/12, p.s. 203

110 00  PRAHA 1

IČO: 71 00 92 56

Tel. +420 296 336 700

ID datové schránky: zpqai2i

e-mail: podatelna@hygpraha.cz

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

 

Jako správce osobních údajů má Hygienická stanice hlavního města Prahy  coby orgán veřejné moci povinnost k plnění úkolů dle čl. 39 nařízení GDPR jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Tuto funkci vykonává níže uvedený státní zaměstnanec pověřený k jejímu výkonu vedoucím služebního úřadu.

Pověřenec:

Bc. Ondřej Nachtigal

e-mail: ondrej.nachtigal@hygpraha.cz

Subjekty údajů se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle shora uvedeného nařízení.

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování:

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) zpracovává osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro výkon státní správy v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a další činnost, specifikovanou v platné právní úpravě. Osobní údaje jsou rozděleny do dvou skupin – osobní údaje, které HSHMP zpracovává bez souhlasu subjektu údajů, a osobní údaje, které zpracovává jen se souhlasem subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebuje HSHMP souhlas:

a) pořizování a zveřejňování fotografií k propagačním účelům činnosti HSHMP

b) zasílání pozvánek v souvislosti s organizací vzdělávacích, sportovních a kulturních akcí

c) zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní/služební pozici pro účely nabízení obdobných pracovních/služebních příležitostí

Zpracování osobních údajů, ke kterému HSHMP souhlas nepotřebuje:

 

a) činnosti v rámci výkonu státní správy v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví,

b) plnění povinností, které vyplývají ze smluvních vztahů,

c) plnění povinností stanovené zvláštními právními předpisy,

d) zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů HSHMP,

e) plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu.

4. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

HSHMP zpracovává osobní údaje (např. identifikační, kontaktní údaje), a to z důvodu výkonu pravomocí stanovených zejména v těchto právních předpisech:

 • Zákon č. 258/2000 Sb.,   o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 110/1997, o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany:

V některých případech zpracovává HSHMP osobní údaje, k zajištění ochrany práv a právem chráněných zájmů jak HSHMP, tak třetích stran. Takové zpracování je možné provádět bez souhlasu subjektu údajů (např. příprava smluv – sběr a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh smlouvy)

6. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje zpracovává HSHMP v rámci HSHMP a v rámci soustavy orgánů ochrany veřejného zdraví a poskytovatelů zdravotních služeb. Zpracování osobních údajů mohou pro HSHMP provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Při postupu podle zákona č. 258/2000 Sb., přímo použitelných předpisů Evropské unie, zvláštního právního předpisu upravujícího ochranu zdraví při práci a zvláštních právních předpisů upravujících působnost orgánů ochrany veřejného zdraví může HSHMP v nezbytně nutném rozsahu sdělovat osobní údaje těmto příjemcům a správním orgánům:

a) jinému orgánu ochrany veřejného zdraví,

b) lékaři v rámci poskytování dalších potřebných zdravotních služeb,

c) osobám blízkým a osobám, které byly během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývaly v ohnisku nákazy, jedná-li se o údaje o zdravotním stavu, které jsou nezbytné pro ochranu veřejného zdraví,

d) zdravotní pojišťovně k vyměření přirážky a pro řízení o náhradě škody a okresní správě sociálního zabezpečení k vyměření přirážky,

e) poskytovateli pracovnělékařských služeb oprávněnému uznávat nemoci z povolání nebo změny zdravotního stavu pro účely posuzování ohrožení nemocí z povolání,

f)  orgánu inspekci práce v souvislosti se šetřením pracovního úrazu,

g) orgánu sociálně-právní ochrany dětí v souvislosti s ochranou zdraví dětí a mladistvých,

h) Veřejnému ochránci práv v souvislosti s jeho šetřením

i)  státnímu zástupci, předsedovi senátu na jejich vyžádání a po podání žaloby,

j)  Úřadu práce, jde-li o přechodné ubytovací služby podle § 21a věty třetí zákona č. 258/2000 Sb.

 7. Předávání osobních údajů do zahraničí:

Běžně nejsou do zahraničí předávány žádné osobní údaje, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon, např. v rámci projektů Ministerstva zdravotnictví ČR, Evropské unie, Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace spojených národů (OSN).

8. Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu a archivovány dle zákonných lhůt, které stanoví právní předpisy a Spisový řád HSHMP.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který umožňuje HSHMP osobní údaje zpracovávat. Podle vnitřních pravidel, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, údaje nejsou drženy déle, než je možné. Po ztrátě zákonného důvodu se provede výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané se souhlasem subjektu údajů, jsou uchovávány pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen

9. Subjekt údajů má následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů

 • právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, právo na jejich opravu;
 • právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
  a) jestliže subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  d) jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:
  a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo
  b) v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany,
 • právo na přenositelnost údajů, v případě že:
  a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a
  b) zpracování se provádí automatizovaně.
 • právo na odvolání souhlasu – souhlas se zpracováním údajů může být kdykoliv odvolán.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se subjekt údajů domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost může podat u dozorového úřadu:
  a) v místě svého obvyklého bydliště,
  b) místě výkonu zaměstnání nebo
  c) místě, kde došlo k údajnému porušení.

Dozorovým úřadem je:

Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 • právo na výmaz osobních údajů, v případě že:
  a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  b) došlo k odvolání souhlasu subjektu údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
 • Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:
  a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  b) pro splnění právní povinnosti, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
  c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
  d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
  e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

10. Závěrečná ustanovení

Subjekt údajů může svá výše uvedená práva uplatnit písemně nebo elektronicky na shora uvedených kontaktních adresách.

Z žádosti musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle správního řádu. Žádost musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určena a podpis osoby, která ji činí. Žádost podaná zmocněncem musí obsahovat plnou moc žadatele

Požádá-li subjekt údajů o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, HSHMP předá informaci nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůtu je možné v případě potřeby prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, bude subjekt údajů informován. Komunikace bude vedena způsobem, který subjekt preferuje (e-mail, datová zpráva, dopis), bude–li tak možné zajistit prokazatelné ověření identity subjektu údajů, jeho ochranu, a doručování do vlastních rukou.

HSHMP je oprávněna v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené, a to dle sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., viz www.hygpraha.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů mohou být změněny či doplňovány.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.