Krizová připravenost

Předmět činnosti


HYGIENICKÁ STANICE HL. M. PRAHY A KRIZOVÉ SITUACE

 

Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále jen „HSHMP“) je organizační složkou státu. Funkci jejího zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví České republiky, které je současně nadřízeným orgánem. HSHMP je správním úřadem, který plní úkoly dané zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a protože zpracovatelé krizových plánů zahrnuli HSHMP do svých krizových plánů za účelem plnění úkolů a opatření podle § 29, odst. 1, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), je HSHMP povinna zpracovat plán krizové připravenosti. Dále také i podle § 24c zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), kdy Územní správní úřady (tedy i HSHMP) uvedené v krizovém plánu kraje nebo krizovém plánu obce s rozšířenou působností zabezpečují krizovou připravenost v oblasti své působnosti a k tomuto účelu zpracovávají plán krizové připravenosti. Plánem krizové připravenosti (PKP) se pro účely tohoto zákona rozumí plán, ve kterém je upravena příprava příslušné právnické osoby (HSHMP) nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizových situací.

Vzhledem k tomu, že daný typ krizové situace může významně zasáhnout, narušit, ohrozit a být nebezpečím pro oblast ochrany veřejného zdraví, při které bude vyhlášen krizový stav – na území hl. m. Prahy nebo její části –  bude zapotřebí navrhnout a zrealizovat daná krizová opatření, na kterých se – s ohledem na daný typ krizové situace –  bude podílet i HSHMP → zajištění plnění opatření vyplývajících z krizových plánů. HSHMP zajišťuje plnění opatření vyplývajících z:

  •   Krizového plánu hl. m. Prahy (zpracovatel Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy)
  •   Krizového plánu Ministerstva zdravotnictví České republiky (zpracovatel Ministerstvo zdravotnictví České republiky)

 

Krizovým opatřením je organizační nebo technické opatření určené k řešení krizové situace a odstranění jejích následků, včetně opatření, jimiž se zasahuje do práv a povinností osob.[1]  

 

Krizová situace je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.[2]

 

Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti:

  • s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo
  • s ochranou kritické infrastruktury[3]

HSHMP není orgánem krizového řízení, jelikož nezpracovává krizový plán a nezřizuje pracoviště krizového řízení. HSHMP je orgánem s územní působností (územní správní úřad), který zabezpečuje krizovou připravenost v oblasti své působnosti, je právnickou osobou, která zajišťuje plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, a na základě těchto skutečností HSHMP zpracovává plán krizové připravenosti a zřizuje pracoviště krizové připravenosti.[4] HSHMP úzce spolupracuje v rámci krizové připravenosti a v rámci řešení krizových situací s orgány krizového řízení. HSHMP zpracovává podklady pro krizové plánování → zpracovává nebo poskytuje součinnost pro zpracování tzv. Rozpracovaných typových plánů, nebo v rámci havarijního plánování pro zpracování tzv. Plánů konkrétních činností. HSHMP je členem odborných komisí a odborných skupin, které se při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu stávají součástí Krizového štábu hl. m. Prahy. HSHMP aktivuje pro řešení krizových situací a mimořádných událostí ve své působnosti jako svůj pracovní orgán Krizový štáb HSHMP.

 

Pracoviště krizové připravenosti HSHMP je:

  •   je trvale zřízeno jako součást Kanceláře ředitele HSHMP
  •   je trvale zřízeno za účelem přípravy HSHMP na krizové situace a mimořádné události a jejich řešení

 

HYGIENICKÁ STANICE HL. M. PRAHY A MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

 

Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále jen „HSHMP“) jako orgán ochrany veřejného zdraví je podle § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ostatní složkou integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“). Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. Poskytování plánované pomoci na vyžádání se zahrnuje do poplachového plánu IZS.[5] HSHMP je jako orgán ochrany veřejného zdraví Ostatní složkou IZS zařazenou do Poplachového plánu IZS hl. m. Prahy.

 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.[6]

 

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.[7]

 

Záchranné práce jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení těchto příčin.[8]

 

Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.[9]

 

Hygienická stanice hl. m. Prahy v souvislosti s krizovými situacemi a mimořádnými událostmi řeší v rámci své odborné působnosti v oblasti hygienických a protiepidemických opatření zejména situace a události vztahující se k infekčním nemocem včetně epidemií, pandemií, k podezření nebo výskytu vysoce nakažlivých nemocí – VNN (na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu – Letiště Václava Havla Prahy Ruzyně, ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb, v ostatních prostorech), v souvislosti s tímto nastavuje režimy ochrany zdraví zasahujících složek IZS a dotčených zdravotnických zařízení, dále poskytuje součinnost při řešení situací a událostí vztahující se ke kontaminaci potravin, výrobků a pitné vody biologickými, chemickými nebo neionizujícími látkami z různých příčin, součinnost při řešení situací v rámci systému nouzového zásobování pitnou vodou, poskytuje ve své odborné působnosti nouzové základní služby obyvatelstvu v režimu nouzového přežití obyvatelstva, poskytuje odbornou pomoc při manipulaci s nebezpečnými odpady a při nakládání s vysokým počtem obětí, kdy především stanoví způsob nakládání s lidskými pozůstatky při pohřbívání v případě infekčních nemocí, zejména pak v případě vysoce nakažlivých nemocí nebo účinků biologických agens nebo toxinů.

 

Zpracoval:

Mgr. Radek Havlíček, DiS.

Krizový manažer HSHMP

V Praze dne 29. 11. 2018

 


[1] zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 2, písm. c)

[2] zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 2, písm. b)

[3] zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 2, písm. a)

[4] zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), § 23, § 24 c, § 29, odst. 1

[5] zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, § 21, odst. 1

[6] zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, § 2, písm. a)

[7] zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, § 2, písm. b)

[8] zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, § 2, písm. c)

[9] zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, § 2, písm. d)