Právní předpisy a dokumenty

Právní předpisy a dokumenty


ZÁKONY

 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
 • Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranné sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
 • Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (kompetenční zákon)
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
 • Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
 • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

NAŘÍZENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY:

 • Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury
 • Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků, ve znění nařízení č. 175/2010 Sb.

USNESENÍ VLÁDY ČR:

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. ledna 2013 č. 14 o Směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu, uvedenou v části III materiálu č. j. 1319/12
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. ledna 2013 č. 15 o Směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb, uvedenou v části III materiálu č. j. 1320/12
 • Usnesením vlády České republiky ze dne 14. září 2011 č. 682 k Pandemickému plánu České republiky

NAŘÍZENÍ A SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY:

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
 • SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/95/ES, o obecné bezpečnosti výrobků

VYHLÁŠKY:

 • Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
 • Vyhláška č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • Vyhláška č.409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce
 • Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 80/2010 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
 • Vyhláška č. 359/2016 Sb., o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události
 • Vyhláška č. 360/2016 Sb., o monitorování radiační situace
 • Vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje  

METODICKÉ POKYNY A SMĚRNICE:

 • Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb
 • Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu
 • Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci mimo zdravotnická zařízení poskytovatele zdravotních služeb a mimo vstupní místo pro leteckou dopravu
 • Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č. 74020/2016-MZE-15000 ze dne 22. prosince 2016 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí s rozšířenou působností, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů
 • Nouzové zásobování pitnou vodou (Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu) – ze dne 16. 7. 2018, č. j. SZU/02731/2018
 • Otázky bezpečnosti potravin – Ohrožení potravin terorismem – Směrnice pro zřízení a posilování systémů prevence a reakce, Oddělení bezpečnosti potravin – Světová zdravotnická organizace (WHO)

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A DOKUMENTACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU (IZS):

 • Rozpracované typové plány Krizového plánu hl. m. Prahy
 • Plány konkrétních činností Havarijního plánu hl. m. Prahy
 • Pandemický plán hl. m. Prahy
 • Povodňový plán hl. m. Prahy
 • Vnější havarijní plány a vnitřní havarijní plány
 • Dohoda o poskytnutí pomoci
 • Dokumentace o společných záchranných a likvidačních pracích a statistické přehledy
 • Dokumentace o společných školeních, instruktážích a cvičení složek
 • Typové činnosti složek při společném zásahu
 • Ústřední poplachový plán IZS a Poplachový plán IZS hl. m. Prahy
 • Plán krizové připravenosti HSHMP

Zpracoval:

Mgr. Radek Havlíček, DiS.

Krizový manažer HSHMP

V Praze dne 29. 11. 2018