Legislativa a strategické dokumenty

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejícíchích zákonů.

 

Strategické dokumenty

ZDRAVÍ 2030 - STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE PÉČE O ZDRAVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DO ROKU 2030 
 

(aktualizovaná verze-pdf;2,69 MB)

 

- aktualizovaný Strategický rámec Zdraví 2030 byl schválen vládou usnesením 743/20 dne 13. července 2020

 

- tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví k vládou schválené aktualizaci dokumentu ze dne 4.11.2020


- základ dokumentu schválen usnesením vlády České republiky č. 817 dne 18. 11. 2019

 

- tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ČR "Vláda schválila Strategický rámec Zdraví 2030" z 19. 11. 2019

 

- internetová stránka zdravi2030.mzcr.cz

 

 

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Národní strategie ochrany a podpory veřejného zdraví a prevence nemocí vychází z principů programu Světové zdravotnické organizace (SZO) „Zdraví 2020“, schváleného na 62. zasedání Regionálního výboru SZO pro Evropu v září 2012, a naplňuje rovněž hodnoty programu SZO „Zdraví pro všechny“ (Health for all). Národní strategie si klade za cíl stabilizaci systému prevence nemoci a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných  mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace.

 

Dostupné na: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zdravi-a-prevence-nemoci_8690_3016_5.html

Příloha: Příloha č. 1_Zdravi_2020_Narodni_strategie_ochrany_a_podpory_zdravi_a_prevence_nemoci.pdf


Akční plány pro implementaci Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

 

 

Akční plány (dále jen „AP“) blíže specifikují konkrétní cíle, odpovědnost, ukazatele, termíny plnění pro klíčová prioritní témata Národní strategie Zdraví 2020 a rámcové rozpočty. Smyslem AP je zajistit kontinuitu směřování péče o zdraví. Celkem třináct akčních plánů bylo dne 20. 8.2015 předloženo vládě, která je vzala na vědomí Usnesením č. 671. Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na svém 23. jednání dne 2. 9. 2015 vyslovil svoji podporu AP Usnesením č. 99. 

 

Akční plány


AP 1 Podpora pohybové aktivity
Příloha: Příloha č. 2_AP 01 podpora pohybové aktivity.pdf
AP 2 Správná výživa a stravovací návyky
Příloha: Příloha č. 3_AP 02 obalka.pdf
AP 2a Správná výživa a stravovací návyky
Příloha: Příloha č. 4_AP 02a správná výživa a stravovací návyky populace.pdf
AP 2b Prevence obezity
Příloha: Příloha č. 5_AP 02b prevence obezity.pdf
AP 2c Bezpečnost potravin
Příloha: Příloha č. 6_AP 02c bezpečnost potravin.pdf
AP 3 Duševní zdraví
Příloha: Příloha č. 7_AP 03_dusevni zdravi_.pdf
AP 4 Omezení zdravotně rizikového chování
Příloha: Příloha č. 8_AP 04_Obalka_a_uvod.pdf
AP 4a Vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového
chování u vysoce ohrožených skupin dětí v České republice
Příloha: Příloha č. 9_AP 04a_rev AV.pdf
AP 4b Oblast kontroly tabáku v České republice
Příloha: Příloha č. 10_AP 04b_rev AV.pdf
AP 4c Omezení škod působených alkoholem
Příloha: Příloha č. 11_AP 04c_rev AV.pdf
AP 5 Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí
Příloha: Příloha č. 12_AP 05 snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí.pdf
AP 6 Zvládání infekčních onemocnění
Příloha: Příloha č. 13_AP 06 obalka.pdf
AP 6a Provakcinační AP
Příloha: Příloha č. 14_AP 06a provakcinace.pdf
AP 6b Zvládání infekčních onemocnění, zejména nově a znovu se objevujících infekcí, infekcí   
spojených s poskytováním zdravotní péče, opatření proti antimikrobiální rezistenci
Příloha: Příloha č. 15_AP 06b zvládání infekčních onemocnění.pdf
AP 7 Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR
Příloha: Příloha č. 16_AP 07_Screeningy_rev AV.pdf
AP 8 Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče
Příloha: Příloha č. 17_AP 08 obalka.pdf
AP 8a Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče
Příloha: Příloha č. 18_AP 08a.pdf
AP 8b Zvýšení dostupnosti návazné péče
Příloha: Příloha č. 19_AP 08b_.pdf
AP 9 Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb
Příloha: Příloha č. 20_.pdf
AP 10 Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků
Příloha: Příloha č. 21_AP 10 obálka L_N.pdf
AP 10a Celoživotní vzdělávání lékařů
Příloha: Příloha č. 22_AP 10a_lekari.pdf
AP 10b Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
Příloha: Příloha č. 23_AP 10b_nelekari.pdf
AP 11 Elektronizace zdravotnictví
Příloha: Příloha č. 24_AP 11.pdf
AP 12 Rozvoj zdravotní gramotnosti
Příloha: Příloha č. 25_AP 12 rozvoj zdravotní gramotnosti.pdf
AP 13 Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel
Příloha: Příloha č. 26_AP 13.pdf

 

Dostupné na: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html

 

Národní akční plán prevence sebevražd 2020 - 2030

 

prezentace Národní akční plán prevence sebevražd 2020 - 2030 pdf;790 kB
brožura Národní akční plán prevence sebevražd 2020 - 2030 pdf; 527 kB
Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 9. 2019 - pdf; 517 kB

 

Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007- 2017


Příloha: Příloha č. 27_Narodni_akcni_plan_prevence_detskych_urazu.pdf
Dostupné na: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/narodni-akcni-plan-prevence-detskych-urazu_2049_1009_3.html

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 - 2020 


Příloha: Příloha č. 28_Narodni strategie BESIP_2011_2020.pdf
Dostupné na: http://www.ibesip.cz/cz/strategie/narodni-strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu/nsbsp-2011-2020

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2018 - 2022


Příloha:  Příloha č. 29_Národní_program_řešení_problematiky_HIVAIDS_v_ČR_na_období_2018–2022.pdf
Dostupné na: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids-v-ceske-republice-na-obdobi-2018-_14810_5.html

 


 

Přílohy