Předmět činnosti sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví je jedním ze tří úseků, které jsou zřízeny v Hygienické stanici hlavního města Prahy (HSHMP). Je členěn na:

  • odbor protiepidemický
  • odbor hygieny obecné a komunální
  • odbor hygieny práce
  • odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání
  • odbor hygieny dětí a mladistvých
  • oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky.

 

 

Je přímo řízen ředitelem sekce ochrany a podpory veřejného zdraví. 

 

Ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

 

·         je přímo podřízen řediteli HSHMP

·         je přímým nadřízeným ředitele odboru protiepidemického, ředitele odboru hygieny obecné a komunální, ředitele odboru hygieny práce, ředitele odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání, ředitele odboru hygieny dětí a mladistvých a vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky 

·         odpovídá za provádění všech odborných činností, které souvisejí s výkonem státní správy podle zákona; v této oblasti spolupracuje s ostatními řediteli a vedoucí oddělení

·         podílí se na  zpracování zásadních materiálů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a na hodnocení zdravotních rizik

·         vede evidenci podnětů k výkonu státního zdravotního dozoru

·         spolurozhoduje při sestavování plánu kontrolní činnosti a jeho plnění v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví

·         průběžně sleduje a odpovídá za opodstatněnost požadovaných úkonů od ZÚ v rámci výkonu SZD a sleduje stav čerpání přidělených financí pro tento účel

·         průběžně kontroluje správnost rozhodnutí, stanovisek a jiných úkonů

·         podílí se na přípravě návrhů koncepcí a programů v oblasti ochrany veřejného zdraví


Ředitel v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví

 

·         v čele odboru stojí ředitelem HSHMP jmenovaný ředitel, který odborně vede daný obor činnosti v rámci HSHMP

·         ředitel odboru je přímo podřízen řediteli sekce ochrany a podpory veřejného zdraví a ředitel odboru je přímým nadřízeným vedoucích oddělení a odborných útvarů příslušného odboru

·         řídí, sestavuje a kontroluje dodržování plánu kontrolní činnosti ve svém oboru a zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů hlavního hygienika ČR

·         odpovídá za kvalitu prováděných odborných prací a jednotnost výstupů

·         usměrňuje výkon SZD ve svém oboru a garantuje jeho odbornou správnost

·         podílí se na zpracování a analýzách výsledků činnosti HSHMP ve svém odboru

·         připravuje koncepční a metodické materiály včetně standardizace kontrolních postupů

·         připravuje stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů

·         účastní se správního řízení o uložení pokuty 

 

 

Vedoucí oddělení v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví

 

·         v čele oddělení stojí ředitelem HSHMP jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli odboru nebo řediteli sekce v případe oddělení PZ a ZP

·         je nadřízeným zaměstnanců oddělení

·         řídí, kontroluje a organizuje práci oddělení

·         odpovídá za plnění kontrolního plánu činnosti a odbornou správnost včetně závěrečných výstupů

·         zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů hlavního hygienika ČR

·         vydává předběžná opatření, stanoviska a rozhodnutí dle právních předpisů