Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Hygiena výživy - charakteristika oboru


Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") jako orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s kompetencemi vymezenými v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vykonává úřední kontroly v sektoru veřejného stravování včetně stravování institucionálního. V případě výskytu onemocnění z potravin nebo při podezření na jakékoli zdravotní potíže pravděpodobně způsobené konzumací potravin, provádí Hygienická stanice hl. m. Prahy šetření v rámci celého potravinového řetězce. Úřední kontroly jsou prováděny 7 odděleními hygieny výživy. HSHMP jako samostatný správní úřad je řízena Ministerstvem zdravotnictví.

 

Odbor hygieny výživy

vykonávají státní zdravotní dozor nad dodržováním povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropského společenství, zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 

 • v potravinářských podnicích poskytujících stravovací služby, přičemž stravovací službou je výroba, příprava nebo rozvoz pokrmů (včetně nápojů) za účelem jejich podávání:

  • v rámci provozované hostinské živnosti – restaurace, pizzerie, bistra, bufety, pivnice, kavárny, cukrárny, vinárny, bary apod.
  • v menzách a vysokoškolských zařízeních (školní stravování a stravování pro děti je v kompetenci odboru hygieny dětí a mladistvých)
  • při stravování fyzických osob ve vazbě a výkonu trestu v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské péče
  • při stravování zaměstnanců
  • při podávání občerstvení a při podávání pokrmů jako součásti ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu
            
 • ve všech typech potravinářských podniků od výroby po uvádění potravin do oběhu v případě zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin podle předpisů Evropského společenství, zákona č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích v platném znění a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • Provádějí šetření alimentárních onemocnění a onemocnění z potravin v provozovnách, kde jsou vykonávány činnosti epidemiologicky závažné tj. při výrobě, při uvádění potravin do oběhu, a ve stravovacích službách a navrhuje příslušná opatření k zamezení jejich šíření.
 • Odebírají vzorky potravin a pokrmů za účelem ověření jejich zdravotní nezávadnosti
 • Řeší podněty spotřebitelů, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti hygieny výživy.
 • Zajišťují provedení opatření a pokynů hlavního hygienika ČR na úseku potravin a pokrmů
 • Provádějí šetření ve stravovacích službách na základě hlášení v RASFF  - systému rychlého varování o výskytu nebezpečných potravin v tržní a zajištění provedení příslušných opatření
 • Prověřují znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u fyzických osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné podle § 19 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění
 • Ověřují rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub podle vyhlášky č. 475/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub).
 • Spolupracují se správními orgány a orgány samosprávy v oblasti bezpečnosti potravin a pokrmů a s ostatními odbory a odděleními KHS
 • Evidují výsledky státního zdravotního dozoru v prostředí informačních systémů
 • Zajišťují vzdělávání pracovníků oboru a praxi studentů lékařské fakulty a atestujících lékařů

 

zpracovávají vyjádření a závazná stanoviska dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona:

 • k návrhům projektových dokumentací
 • ke kolaudacím
 • ke změnám v užívání staveb nebo jejich částí

 

PBU – charakteristika oboru

V rámci odboru HV a PBU je vyčleněno oddělení hygieny předmětů běžného užívání, v jehož kompetenci je provádět státní zdravotní dozor na území hlavního města Prahy u výrobců, dovozců a distributorů předmětů běžného užívání, tj.:
 

 

 • materiálů a předmětů, včetně aktivních a inteligentních materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, které v konečném stavu jsou určené pro styk s potravinami, nebo již jsou ve styku s potravinami a jsou pro tento účel určeny, nebo se u nich dá důvodně očekávat, že přijdou do styku s potravinami nebo že při jejich běžném nebo předvídatelném použití dojde k přenosu jejich složek do potravin.
 • hraček (v souvislosti s dodržováním zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů)
 • kosmetických přípravků (kosmetickým přípravkem je látka nebo prostředek určený pro styk se zevními částmi lidského těla /pokožka, vlasový systém, nehty, rty a zevní pohlavní orgány/, zuby a sliznicí dutiny ústní s cílem výlučně nebo převážně je čistit, parfémovat, měnit jejich vzhled, chránit je, udržovat je v dobrém stavu nebo korigovat lidské pachy, nejde-li o léčivo.)
 • výrobků pro děti do 3 let (výrobkem pro děti ve věku do 3 let jsou výrobky, které jsou takto výrobcem, dovozcem nebo osobou, která je uvádí do oběhu, označeny, nebo jsou k užívání dětmi ve věku do 3 let zjevně určeny, s výjimkou hraček a potravin; jde-li o ošacení, považuje se za výrobek pro děti ve věku do 3 let ošacení do velikosti 110 včetně, u obuvi do velikosti 165 mm /7;26/).

 

Další činností je ověřování výskytu nebezpečných nebo z nebezpečnosti podezřelých výrobků vyhlášených MZ ČR


Šetření RASFF – oznámení o nevyhovujících předmětech určených pro styk s potravinami oznámených prostřednictvím celoevropského systému


Šetření RAPEX – oznámení o nevyhovujících výrobcích (kosmetické přípravky, hračky, výrobky pro děti do 3 let) oznámených prostřednictvím celoevropského systému


Odběr vzorků


Šetření podnětů a stížností v oblasti PBU


Cílený dozor na základě regionálních úkolů a úkolů hlavního hygienika


Vzdělávací aktivity, zajišťování vzdělávání pracovníků oboru a udržování jejich vysoké odborné úrovně, zajišťování praxe studentů lékařských fakult a atestujících lékařů


Spolupráce s Celní správou ČR při záchytu podezřelých výrobků

 

Ing. Zikl, MUDr. Kunstovná

25. 4. 2016