Odbor ekonomicko-provozních činností

Předmět činnosti


Odbor ekonomicko provozních činností je jedním ze tří základních organizačních útvarů, které jsou platným organizačním řádem v Hygienické stanici hlavního města Prahy se sídlem v Praze zřízeny. V jeho čele stojí ředitel odboru ekonomicko provozních činností, který je přímo podřízen řediteli HSHMP. Tento organizační útvar HSHMP zajišťuje komplexní činnosti spojené se správou budov, vozového parku a IT struktury HSHMP, dále pak činnosti spojené s ekonomikou organizační složky státu, odpovídá za dodržování finanční a rozpočtové kázně a dodržování všech závazných limitů. Dále sestavuje rozpočet organizace a plán jejích investic na daný rozpočtový rok. Sleduje a koordinuje rovnoměrné čerpání rozpočtu, zpracovává pravidelné rozbory hospodaření s finančními prostředky HSHMP.

Odbor ekonomicko provozních činností je členěn na:

 • oddělení ekonomické
 • oddělení provozní
Ředitel odboru ekonomicko provozních činností
 • je přímo podřízen řediteli HSHMP
 • je přímým nadřízeným vedoucího oddělení ekonomického a vedoucího oddělení provozně organizačního
 • řídí, kontroluje a zodpovídá za práci odboru ekonomicko provozních činností
 • kontroluje funkčnost vnitřních kontrolních systémů (řídící a finanční kontrola) a navrhuje změny těchto systémů dle požadavků platných zákonů
 • zabezpečuje dodržování rozpočtových pravidel pro organizační složku státu ve smyslu platných zákonů a dbá na efektivní, účelné a hospodárné využívání rozpočtových prostředků
 • v rámci organizace vykonává funkci správce rozpočtu, sestavuje rozpočet organizace, schvaluje rozpočtová opatření, sleduje čerpání rozpočtových prostředků organizace, zodpovídá za dodržování všech závazných limitů
 • zabezpečuje zpracování plánu investic, plánu oprav a plánu vnitřních kontrol na úseku ekonomicko provozním
 • schvaluje objednávky a nákupy hmotného i nehmotného majetku a služeb dle vnitřních předpisů HSHMP
 • zabezpečuje rozpracování předpisů a zákonů v ekonomické a provozní oblasti v podmínkách HSHMP, navrhuje vnitřní organizační a řídící dokumenty v dané oblasti
 • odpovídá za provoz, údržbu, opravy, obnovu a účelné využívání technické základny pro zajištění činnosti HSHMP (budovy, pozemky, výpočetní technika a informační technologie, dopravní prostředky atd.)
 • zajišťuje úkoly organizace v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku.

Podrobná činnost obou oddělení v odboru ekonomicko  provozních činností:

Oddělení ekonomické

 • zodpovídá za řádné vedené účetnictví v souladu s platnými právními předpisy
 • zodpovídá za sestavení rozpočtu HSHMP a jeho řádné čerpání dle schválených dispozic
 • sestavuje plán investic spolu s ostatními odděleními v rámci HSHMP
 • zabezpečuje platební styk s Českou národní bankou a ostatními subjekty na trhu
 • vede komplexně mzdovou agendu, včetně výkaznictví a to v souladu s platnými právními předpisy
 • provádí výpočet nemocenských dávek, výpočet a odvod zdravotního a sociálního pojištění za své zaměstnance
 • zabezpečuje odvody daní ze mzdy, vede evidenční listy důchodového zabezpečení
 • zodpovídá za řádný provoz pokladny
 • eviduje majetek a sleduje veškeré jeho pohyby
 • zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů ekonomického charakteru v rámci celé organizace

Oddělení provozní

 • hlavním úkolem je správa, ochrana a údržba majetku svěřeného HSHMP, zabezpečení jeho řádné inventarizace, oprav a dalších povinností vyplývajících z příslušných ustanovení zákona o majetku státu v platném znění
 • sleduje spotřeby energií, pohonných hmot a množství vyprodukovaného odpadu a komunikuje v těchto věcech s Českým statistickým úřadem a příslušnými orgány státní a místní samosprávy
 • provádí kontrolu vyúčtování spotřeby energií
 • provádí nákup spotřebního materiálu pro potřeby HSHMP
 • uzavírá ve spolupráci s právním a kontrolním oddělením příslušné smlouvy v jeho gesci, centrálně zajišťuje objednávání a nákup materiálu a dalších spotřebních věcí
 • zajišťuje úklid prostorů HSHMP a jeho následnou kontrolu
 • řídí autoprovoz a veškeré činnosti s touto agendou spojené
 • zajišťuje ostrahy objektů
 • vede evidenci nákladovosti jednotlivých telefonů, včetně zajišťování provozu telefonní ústředny
 • zajišťuje podmínky pro řádný chod výpočetní techniky a kontroluje legálnost provozovaného softwaru