Odbor hygieny obecné a komunální

Předmět činnosti


Odbor hygieny obecné a komunální sleduje, usměrňuje a kontroluje plnění povinností stanovených především zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcími předpisy v oblasti péče o životní podmínky. V rozsahu vymezeném náplní odboru hodnotí zdravotní rizika, stanovuje či prosazuje jejich odstranění nebo zmírnění.

Plní zejména tyto úkoly:

 • Plánuje, organizuje, řídí a provádí SZD v oblasti zásobování pitnou a teplou vodou, výrobků přicházejících do styku s vodou, koupališť a saun;
 • Provádí kontrolu kvality povrchových vod vhodných ke koupání v souladu s požadavky zákona o vodách, včetně zákonem svěřeného výkonu státní správy;
 • Plánuje, organizuje, řídí a provádí státní zdravotní dozor při výkonech činností epidemiologicky závažných a prověřuje znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví u osob tyto činnosti vykonávajících;
 • Provádí kontrolu plnění požadavků na vnitřní prostředí staveb ubytovacích zařízení a pro shromažďování většího počtu osob;
 • Plánuje, organizuje, řídí a provádí státní zdravotní dozor v ochraně před hlukem a vibracemi v životním (mimopracovním) prostředí;
 • Plánuje, organizuje, řídí a provádí státní zdravotní dozor v ochraně před neionizujícím zářením v životním (mimopracovním) prostředí;
 • Provádí kontrolu plnění hygienických požadavků v oblasti pohřebnictví včetně schvalování provozních řádů v rozsahu pravomocí orgánu ochrany veřejného zdraví stanovených zákonem o pohřebnictví;
 • Posuzuje a vypracovává podklady k vydání rozhodnutí, povolení, osvědčení a jiných opatření orgánu ochrany veřejného zdraví nebo je v rozsahu stanovených kompetencí vydává;
 • Řeší podněty obyvatel, orgánů státní správy a samosprávy v oblasti životních (mimopracovních) podmínek (hluk, bydlení, voda, odpady ap.), a k tomu účelu provádí nebo zajišťuje provedení hodnocení zdravotních rizik;
 • Plní povinnosti dotčeného orgánu státní správy v územních, stavebních a kolaudačních řízeních vedených podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon o integrované prevenci);
 • Podílí se na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních podmínek;
 • Spolupracuje se správními orgány a orgány samosprávy při tvorbě zdravotní politiky regionu;
 • Spolupracuje s ostatními odbory a odděleními krajské hygienické stanice, poskytuje konzultace a stanoviska ze svého oboru.

Pokud došlo ke zrušení provozovny péče o tělo, prosíme tuto skutečnost oznámit místně příslušné pobočce Hygienické stanice hlavního města Prahy.