Odbor hygieny práce

Předmět činnosti


Odbor hygieny práce Hygienické stanice hl. m. Prahy (HSHMP) se zabývá ochranou zdraví pracovníků v souvislostech s vykonávanou pracovní činností – tedy s vlivem a důsledky práce na jejich zdraví. V této oblasti pak vykonává státní zdravotní dozor (v režimu zákona 255/2012 Sb., zákon o kontrole, v platném znění), tedy kontrolu dodržování platného legislativního rámce pro danou oblast (zejména zákona č. 258/2000 Sb. o  ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Primárním úkolem resp. cílem je zamezení vzniku profesionálních onemocnění, která vedou k dočasnému, ale i trvalému poškození zdraví z práce.

Státní zdravotní dozor je – v rámci hlavního města Prahy, vykonáván na území 22 správních obvodů; vzhledem k potřebám operativnosti výkonu státního zdravotního dozoru jsou – jako územní organizační články, zřízeny na území hlavního města pobočky (Centrum, Jih, Západ, Severozápad, Sever, Východ).

Zásadní odbornou činností je pak výkon preventivního a běžného dozoru v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců.

Preventivní dozor – zahrnuje na území hl. města především posuzování projektových dokumentací a vydávání závazných stanovisek (pro nové stavby nebo rekonstrukce staveb, změny v užívání objektů, nové technologie, zkušební provozy a kolaudace; v neposlední řadě rovněž posuzování staveb v podzemí a staveb se zdroji neionizujícího záření – lasery). Tato činnost – včetně účasti na kolaudacích a dalších úředních jednáních, je často realizována v součinnosti s místně příslušnými stavebními úřady a dalšími orgány státní správy.

Běžný hygienický dozor – představuje zejména kontrolu plnění povinností k ochraně veřejného zdraví u osob podnikajících (právnických i fyzických); probíhá v režimu zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole. Zahrnuje především:

  • kontrolu plnění požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále  zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády (NV) č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a souvisejících předpisů, NV č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením (tj. požadavky na provedení pracovišť, včetně osvětlení, větrání, zajištění odpovídajících mikroklimatických podmínek na pracovišti, dodržování hygienických limitů pro fyzikální faktory, chemické škodliviny a prach v pracovním prostředí, dodržení limitů pro fyzickou zátěž pracovníků, naplnění ergonomických požadavků pro pracovní místo a pracoviště, dodržování zásad pro práce s biologickými činiteli, zásobování pracovišť vodou, vybavení a provedení pracovišť sanitárními a pomocnými zařízeními, práce s azbestem, apod.)
  • posouzení předložených návrhů (oznámení) zaměstnavatelem podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů o zařazení prací do příslušných kategorií – „návrhu kategorizace prací“; určení rizikových prací a  vydání rozhodnutí pro rizikové práce
  • kontrolu v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (směsmi), biocidy
  • kontrolu zajištění pracovnělékařských služeb (povinnosti stanovené všem zaměstnavatelům zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále, zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů, v neposlední řadě vyhlášky č. 79/2013 Sb.)
  • ověřování podmínek práce, které je realizováno na základě požadavků klinik a oddělení nemocí z povolání a je jedním z podkladů pro účely posuzování resp. ohlášení nemoci z povolání či ohrožení nemocí z povolání (včetně zajišťování odběru vzorků)
  • kontrolní činnost v oblasti ochrany zdraví při působení zdrojů elektromagnetického záření  – zejména při práci s lasery
  • spolupráci s ostatními správními úřady v oblasti ochrany zdraví (OIBP, ČBÚ, ČIŽP apod.)
  • zabývá se a řeší podněty občanů na nevyhovující pracovní podmínky.

Upozornění: podrobnější informace k  vybraným tématům – kategorizaci prací, pracovnělékařským službám, pravidlům o bezpečnosti a ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, práci v horkých dnech a dalším aj., jsou k dispozici v rámci odkazu  Informace

Zpracoval: Ing. Václav Krýsa, 21. 2. 2022