Odbor Hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Odkazy


http://isap.vlada.cz – Informační systém pro implementaci práva EU

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm - Databáze a přístup k právu EU, přípravným aktům, judikatuře EU, mezinárodním dohodám, dokumentů ESVO a dalším veřejným dokumentům

www.mzcr.cz – Ministerstvo zdravotnictví ČR

www.zuusti.cz – Zdravotní ústav se sídle v Ústí nad Labem

www.zuova.cz – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

www.svscr.cz – Státní veterinární správa ČR

www.szpi.cz – Státní zemědělská a potravinářská inspekce ČR

www.npj.cz – Národní středisko podpory kvality, Česká společnost pro jakost, z.s.

www.socr.cz – Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

http://www.uzis.cz/ - Adresář zdravotnických zařízení v ČR

www.clsjep.cz - Česká lékařská společnost J.E. Purkyně

www.lkcr.cz - Česká lékařská komora

www.pracovni-lekarstvi.cz - Společnost pracovního lékařství

www.cia.cz - Český institut pro akreditaci

www.chripka.cz, www.pandemie.cz - Informace o chřipce

www.ipvz.cz - Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

http://magistrat.praha-mesto.cz/ - Magistrát hl. m. Prahy

http://www.nconzo.cz- Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno

http://www.aids-hiv.cz- Národní program boje proti AIDS

http://www.nszm.cz- Národní síť Zdravých měst ČR

http://europa.eu - Portál evropské unie

www.emergency.cz - Portál krizového řízení ČR
www.portal.gov.cz - Portál veřejné správy ČR

www.detskylekar.cz - Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost
www.sukl.cz - Státní ústav pro kontrolu léčiv
www.szu.cz - Státní zdravotní ústav Praha (SZÚ)

www.uzis.cz - Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)