Odbor Hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Odkazy


http://isap.vlada.cz – Informační systém pro implementaci práva EU

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm – Databáze a přístup k právu EU, přípravným aktům, judikatuře EU, mezinárodním dohodám, dokumentů ESVO a dalším veřejným dokumentům

www.mzcr.cz – Ministerstvo zdravotnictví ČR

www.zuusti.cz – Zdravotní ústav se sídle v Ústí nad Labem

www.zuova.cz – Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

www.svscr.cz – Státní veterinární správa ČR

www.szpi.cz – Státní zemědělská a potravinářská inspekce ČR

www.npj.cz – Národní středisko podpory kvality, Česká společnost pro jakost, z.s.

www.socr.cz – Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

http://www.uzis.cz/ – Adresář zdravotnických zařízení v ČR

www.clsjep.cz – Česká lékařská společnost J.E. Purkyně

www.lkcr.cz – Česká lékařská komora

www.pracovni-lekarstvi.cz – Společnost pracovního lékařství

www.cia.cz – Český institut pro akreditaci

www.chripka.cz, www.pandemie.cz – Informace o chřipce

www.ipvz.cz – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha

http://magistrat.praha-mesto.cz/ – Magistrát hl. m. Prahy

http://www.nconzo.cz– Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno

http://www.aids-hiv.cz– Národní program boje proti AIDS

http://www.nszm.cz– Národní síť Zdravých měst ČR

http://europa.eu – Portál evropské unie

www.emergency.cz – Portál krizového řízení ČR
www.portal.gov.cz – Portál veřejné správy ČR

www.detskylekar.cz – Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost
www.sukl.cz – Státní ústav pro kontrolu léčiv
www.szu.cz – Státní zdravotní ústav Praha (SZÚ)

www.uzis.cz – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)