Odbor protiepidemický

Předmět činnosti


Epidemiologie infekčních nemocí je významným oborem preventivní medicíny, který se zabývá komplexním studiem podmínek výskytu infekčních nemocí a stanovováním příslušných protiepidemických opatření. Československá epidemiologie slavila mezinárodní úspěchy a ocenění, epidemiologové se podíleli rozhodující mírou  na akci Světové zdravotnické organizace „Eradikace pravých neštovic“.  Zavedením očkování dětí proti poliomyelitidě se ČSR zařadila mezi první země, které vyřešily tento  problém. Obdobným úspěchem bylo rutinní zavedení očkování proti spalničkám, kde dvoudávkové očkovací schéma se stalo světovou prioritou.

Cílem práce oboru epidemiologie je prevence výskytu a šíření infekčních onemocnění. Epidemiologie poskytuje také nepostradatelné podklady pro řešení situací, souvisejících  s ohrožením veřejného zdraví při zneužití biologických prostředků (bioterorismu).

Pracovníci odboru protiepidemického v rámci epidemiologické surveillance sledují výskyt a povahu nákaz, příčiny a podmínky jejich vzniku a šíření v lidské populaci (včetně nákaz přenosných ze zvířat na člověka) a uplatňují metody jejich prevence, potlačování a eliminace, resp. eradikace. Výsledky získaných poznatků po analýze přenášejí do praxe v odborně zdůvodněných epidemiologických opatřeních, a to jak preventivního, tak i represivního charakteru.

Pro úspěšné zajištění úkolů epidemiologie je nezbytná mezioborová spolupráce a vzájemná průběžná informovanost mezi laboratorními pracovišti, klinickými lékaři, orgány ochrany veřejného zdraví,  veterinární správou, zemědělskou a potravinářskou inspekcí a samozřejmě i se státní správou a samosprávou. Mezioborovými programy, na nichž se epidemiologie v zásadní míře podílí, jsou antibiotická politika, kontrola infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče a vakcinační programy.

Konkrétní úkoly oboru epidemiologie:

 • výkon státního zdravotního dozoru v oboru epidemiologie včetně řešení mimořádných situací;
 • zajištění surveillance infekčních chorob;
 • provádění epidemiologického šetření a stanovování příslušných protiepidemických opatření.

K zabezpečení činnosti oboru epidemiologie je využíváno:

 • sledování a analýzy výskytu  nemocí infekčního původu
  • základem je sběr dat o výskytu infekčních nemocí a jejich týdenním vykazování v informačním systému Epidat;
  • sumarizace údajů o výskytu nemocí a všech dalších informací, získaných v rámci surveillance;
  • navrhování, organizace, řízení, koordinace a kontrola stanovených protiepidemických opatření k omezení výskytu, eliminaci příp. eradikaci sledovaných nemocí;
  • pravidelné a operativní poskytování celostátních epidemiologických údajů o infekčních nemocech zpět na úroveň okresů;
  • provádění epidemiologického šetření a posuzování infekčních nemocí v souvislosti s výkonem povolání;
  • nařizování mimořádných opatření při epidemii či nebezpečí jejího vzniku, a pokud to situace vyžaduje, spolupracují při řešení mimořádných situací s orgány zapojenými do systému krizového řízení a integrovaného záchranného systému;
 • sběr a analýza dat z oblasti drogové epidemiologie;
 • výkon státního zdravotního dozoru ve zdravotnických zařízeních
  • kontrola úrovně činnosti na úseku dezinfekce, dezinsekce a deratizace, podíl  na ověřování odborné způsobilosti osob tyto činnosti provádějící a přijímání příslušných opatření v případech zjištěných nedostatků
  • plnění úkolů hlavního hygienika ČR
  • administrativní kontrola proočkovanosti
  • vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení;
 • preventivní dozor – vydávání stanovisek k projektovým dokumentacím zdravotnických zařízení
 • spolupráce s jinými resorty;
 • účast na zdravotní výchově obyvatelstva;

Činnost oboru epidemiologie je stanovena legislativou ČR a některými předpisy Evropské unie, Základní legislativní normou oboru je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a navazující vyhlášky, v platném znění. Tyto národní předpisy odpovídají novým odborným poznatkům a jsou v souladu s legislativou EU.

MUDr.  Martina Marešová, 2. 1. 2022

ředitelka odboru protiepidemického