Odbor protiepidemický

Legislativa


Platné právní předpisy – zákony a vyhlášky
  • Zákony

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  • Vyhlášky

Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
Vyhláška 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

  • Metodické návody

AHEM č. 1/2014 – Metodický návod k provádění kontroly účinnosti sterilizačních přístrojů
Věstník MZ ČR částka 2/2013 – Metodický návod – Program prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče
Věstník MZ ČR částka 8/2012 – Metodický pokyn ke kontrole výskytu importovaných případů kolonizace a/nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenamázu
Věstník MZ ČR částka 5/2012 – Metodický návod – hygiena rukou při poskytování zdravotní péče
Věstník MZ ČR částka 7/2010 – Metodický návod k zajištění programu surveillance  onemocnění břišním tyfem a paratyfem
Věstník MZ ČR částka 1/2010 – Postup při uzavírání škol z důvodu zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou
Věstník MZ ČR částka 2/2008 – Metodický pokyn – Prevence virového zánětu jater
Věstník MZ ČR částka 2/2008 – Metodický návod – Systém epidemiologické bdělosti invazivních pneumokokových onemocnění
Věstník MZ ČR částka 8/2007 – Metodický návod k systému epidemiologické bdělosti rotavirových infekcí
Věstník MZ ČR částka 10/2006 – Standard efektivní klinické péče – invazivní meningokoková onemocnění
Věstník MZ ČR částka 8/2005 – Metodický návod – Postup při ochraně před vznikem a šířením vztekliny u lidí po poranění zvířetem
Věstník MZ ČR částka 13/2003 – Metodické opatření – Doporučené standardy definice případů pro hlášení infekčních onemocnění
Věstník MZ ČR částka 13/2002 – Metodický návod k zajištění surveillance programu invazivních onemocnění způsobených Haemophilus influenzae b
Věstník MZ ČR částka 3/2001 – Metodický pokyn k zajištění hlášení, diagnostiky a léčení Creutzfeld-Jakobovy nemoci (CJN) a nové varianty této nemoci (nvCJN)
Věstník MZ ČR částka 1/2000 – Metodický pokyn k zajištění programu surveillance legionelóz
Věstník MŽP ČR částka 7/2007 – Metodické doporučení ZP36/2007 k nakládání s odpady ze zdravotnictví – z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení
Věstník MZ ČR částka 10/2016 – Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice