Odbor správních činností

Předmět činnosti


Odbor správních činností je jedním ze tří základních organizačních útvarů, které jsou platným organizačním řádem v Hygienické stanici hl. m. Prahy zřízeny. V jeho čele stojí ředitel odboru správních činností, který je přímo podřízen řediteli HSHMP. Tento organizační útvar HSHMP zajišťuje dohled nad zákonností výkonu státní správy a všech činností souvisejících s personální agendou správního úřadu, včetně zajišťování kontaktu s veřejností i nadřízeným orgánem. Je členěn na:

 • oddělení právní a dokumentační
 • oddělení personální

Ředitel odboru správních činností

 • Organizuje, řídí, kontroluje a metodicky vede práci odboru správního.
 • Řídí provádění kontroly zákonnosti výkonu státní správy sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví.
 • Rozhoduje ve správních řízeních vedených z moci úřední na základě výkonu státního zdravotního dozoru, není-li příslušný ředitel HSHMP či jiný vedoucí zaměstnanec.
 • Rozhoduje o ukládání pokut podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, projednává přestupky podle § 29 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, připravuje rozhodnutí vydaná ředitelem HSHMP v rámci autoremedury a řeší problematiku odvolání proti rozhodnutím HSHMP jako orgánu ochrany a podpory veřejného zdraví.
 • Odpovídá za zajišťování činností souvisejících s personální agendou úřadu.
 • Zpracovává řídící dokumenty zásadní povahy.
 • Zastupuje HSHMP v řízení před soudy a jinými státními orgány.
 • Řídí a metodicky usměrňuje výkon spisové služby v HSHMP.
 • Je odpovědný za vedení registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
 • V rámci odboru jím řízeného zajišťuje agendu podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.
 • Je odpovědný za evidenci a publikaci agendy poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podrobná činnost obou oddělení v odboru správních činností:

Oddělení právní a dokumentační

 • V čele oddělení stojí ředitelem HSHMP jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli odboru správních činností a který jej zastupuje v plném rozsahu jeho práv a povinností.
 • Připravuje koncepční a metodické materiály včetně standardizace pracovních postupů.
 • Podílí se na přípravě stanovisek k návrhům vyhlášek a zákonů.
 • Podílí se na zpracovávání vnitřních předpisů a dalších řídících dokumentů zásadní povahy.
 • Zabezpečuje plnění hlavních úkolů a metodických pokynů v gesci oddělení.
 • Vede správní řízení z moci úřední na základě zjištění při výkonu státního zdravotního dozoru, není-li dále stanoveno jinak.
 • Vykonává vnitřní kontrolu nad dodržováním zákonnosti výkonu státní správy, vč. kontroly formou SZD, sekcí ochrany a podpory veřejného zdraví.
 • Poskytuje zaměstnancům HSHMP právní a konzultační služby v souvislosti  s plněním úkolů na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví jakož i v dalších činnostech souvisejících s působností HSHMP či jejím postavením organizační složky státu a povinnostmi z toho vyplývajícími.
 • Rozhoduje ve správních řízeních vedených z moci úřední na základě výkonu státního zdravotního dozoru, není-li příslušný ředitel HSHMP či jiný vedoucí zaměstnanec.
 • Odpovídá za komplexní zajišťování činností souvisejících se spisovou službou, předarchivní péčí o písemnosti a skartačním řízením v HSHMP.

Oddělení personální

 • V čele oddělení stojí ředitelem HSHMP jmenovaný a odvolávaný vedoucí oddělení, který je přímo podřízen řediteli odboru správních činností; je nadřízeným zaměstnanců oddělení – řídí, kontroluje a organizuje jejich práci.
 • Připravuje stanoviska k návrhům vyhlášek a zákonů v odvětvích práva, která spadají do gesce oddělení.
 • Podílí se na zpracovávání vnitřních předpisů a dalších řídících dokumentů zásadní povahy.
 • Realizuje úkoly v oblasti stanovování koncepce rozvoje personální politiky a zabezpečuje systém vzdělávání zaměstnanců HSHMP.
 • Provádí metodickou činnost v oblasti personální a vzdělávání.
 • Vede a odpovídá za komplexní zajištění personální agendy zaměstnanců HSHMP včetně agendy spojené se starobními a invalidními důchody.