Odbor správních činností

Legislativa


Působnost oddělení právního a dokumentačního je vymezena zejména:

 • Zákony
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 

Působnost oddělení personálního je vymezena:

 • Zákony
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 440/2004 Sb.
 • Nařízení vlády
  • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  • Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
  • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • Vyhlášky
  • Vyhláška č. 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám