Podpora zdraví a zdravotní politika

Legislativa a strategické dokumenty


Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejícíchích zákonů.

Strategické dokumenty
Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Národní strategie ochrany a podpory veřejného zdraví a prevence nemocí vychází z principů programu Světové zdravotnické organizace (SZO) „Zdraví 2020“, schváleného na 62. zasedání Regionálního výboru SZO pro Evropu v září 2012, a naplňuje rovněž hodnoty programu SZO „Zdraví pro všechny“ (Health for all). Národní strategie si klade za cíl stabilizaci systému prevence nemoci a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných  mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace.

Dostupné na: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zdravi-a-prevence-nemoci_8690_3016_5.html

Akční plány pro implementaci Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Akční plány (dále jen „AP“) blíže specifikují konkrétní cíle, odpovědnost, ukazatele, termíny plnění pro klíčová prioritní témata Národní strategie Zdraví 2020 a rámcové rozpočty. Smyslem AP je zajistit kontinuitu směřování péče o zdraví. Celkem třináct akčních plánů bylo dne 20. 8.2015 předloženo vládě, která je vzala na vědomí Usnesením č. 671. Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na svém 23. jednání dne 2. 9. 2015 vyslovil svoji podporu AP Usnesením č. 99.

Dostupné na: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/akcni-plany-pro-implementaci-narodni-strategie-zdravi-2020_10814_3016_5.html

Přílohy:

Národní akční plán prevence sebevražd 2020 – 2030

Prezentace: Národní akční plán prevence sebevražd 2020 – 2030

Brožura: Národní akční plán prevence sebevražd 2020 – 2030

Tisková zpráva: Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 9. 2019

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2020 – 2030
Národní rozvojový program mobility pro všechny 2016 – 2025
Národní plán týkající se opatření používání zubního amalgámu 2019 – 2030
Akční plán Národního antibiotického programu 2019 – 2022
Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 – 2030
Národní strategie elektronického zdravotnictví
Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007- 2017

Příloha: Příloha č. 27_Narodni_akcni_plan_prevence_detskych_urazu.pdf
Dostupné na: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/narodni-akcni-plan-prevence-detskych-urazu_2049_1009_3.html

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020

Příloha: Příloha č. 28_Narodni strategie BESIP_2011_2020.pdf
Dostupné na: http://www.ibesip.cz/cz/strategie/narodni-strategie-bezpecnosti-silnicniho-provozu/nsbsp-2011-2020

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2018 – 2022

Příloha:  Příloha č. 29_Národní_program_řešení_problematiky_HIVAIDS_v_ČR_na_období_2018–2022.pdf
Dostupné na: http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids-v-ceske-republice-na-obdobi-2018-_14810_5.html